Sản phẩm | Thị trường | Tải Tài Liệu | Quan hệ cổ đông | Đoàn thể
Báo Cáo Tài Chính Năm 2009
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009
BaoCaoTaiChinhNam2009.pdf
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 9 THÁNG NĂM 2009
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2009
Đại Hội Cổ Đông Năm 2024
Thông Báo Triệu Tập ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2024
 Hội Đồng Quản Trị quyết định triệu tập ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2024 như sau:
 • Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 12 tháng 04 năm 2024
 • Địa điểm tổ chức:  Công ty Cổ phần Bột mì Bình An - Vinabomi - Địa chỉ : 2623 Phạm Thế Hiển, P.7 - Q.8, TP. HCM
Nội dung Đại hội:
 1. Báo Cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
 2. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
 3. Các nội dung khác.
Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Năm 2024
Đại Hội Cổ Đông Năm 2023
Thông Báo Triệu Tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Lần Thứ XV Năm 2023
 
 1. Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An Vinabomi, Hội Đồng Quản Trị quyết định triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Lần Thứ XV năm 2023 như sau:
 • Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30, ngày 13 tháng 07 năm 2023
 • Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ Phần Bột Mì Bình An - Vinabomi
 • Địa chỉ: 2623 Phạm Thế Hiển, P.7 - Q.8, TP. HCM
 • Điện thoại: 028 - 3856.9234   
Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Năm 2023
Đại Hội Cổ Đông Năm 2020
Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ Đông Thường niên năm 2020
 Vui lòng tải file tại đây: NghiQuyetDHDCDNam2020.pdf
Hình ảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông Báo Triệu Tập Đại Hội Đồng Cổ Đông lần XIV Năm 2020
Đại Hội Cổ Đông Năm 2019
Hình ảnh ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
  Đoàn Chủ Tịch      
Thông Báo Triệu Tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2019
Đại Hội Cổ Đông Năm 2018
Hình ảnh ĐHĐCD thường niên 2018
 
Thông Báo Triệu Tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2018
Đại Hội Cổ Đông Năm 2016

Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông năm 2016
Chi tiết vui lòng tải file: BBHopDHDCD2016.pdf

Nghị quyết ĐHĐCĐ lần XI năm 2016
Thông báo triệu tập Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên lần XI năm 2016
Báo Cáo Tài Chính Năm 2015
Báo Cáo Tài Chính Năm 2015 Đã Kiểm Toán
Vui lòng tải file về tại đây: BCTaiChinh2015_DaKiemToan.rar
Đại Hội Cổ Đông Năm 2015
Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông năm 2015
Chi tiết vui lòng tải file về BBHopDHDCD2015.pdf
Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên lần X năm 2015
Thông báo triệu tập Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên lần X năm 2015
Báo Cáo Tài Chính Năm 2014
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014
Vui lòng tải file về tại đây: BaoCaoTaiChinhTomTat2014.pdf
Đại Hội Cổ Đông Năm 2014
Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2014
Chi tiết vui lòng tải file về tại đây: NghiQuyetDHDCDBatThuong04_10_2014.pdf
Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu và sửa đổi điều lệ năm 2014
Thông báo triệu tâp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
Báo Cáo Tài Chính 2013
Báo cáo tài chính năm 2013
Tải về tại đây: BaoCaoTaiChinh2013.pdf
Đại Hội Cổ Đông 2013
Các Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty năm 2013
Vui lòng tải về tại đây: CacNghiQuyetHDQT2013.zip
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
Báo Cáo Tài Chính Năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012
Báo cáo kiểm toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán năm 2012
Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I năm 2012
Đại Hội Cổ Đông 2012
Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Bột Mì Bình An năm 2012
Vào lúc 8h ngày 29/03/2012 Đại hội Cổ đông thường niên lần 7 năm 2012 tại khách sạn Windsor Plaza đã  diễn ra thành công tốt đẹp.  Một số hình ảnh trong ngày Đại hội của Công ty
 
 
               
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần 7 năm 2012
Thông báo dời ngày tổ chức Đại hội Cổ đông lần 7 năm 2012
Báo cáo tài chính năm 2011
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2011
Báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính tóm tắt cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011. Chi tiết tải về tại đây: BaoCaoTaiChinhVaKiemToan2011.zip
Báo cáo Tài chính tóm tắt 09 tháng năm 2011
Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt 6 Tháng Đầu Năm 2011
Đại Hội Cổ Đông 2011
Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2011
 • Biên bản họp Đại hội cổ đông và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần VI năm 2011
 • Tải về tại đây : BBHopDHCD_NghiQuyetDHCD2011.rar
 
Thông báo triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông thường niên lần thứ VI năm 2011
Thông Báo V/V chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
Báo Cáo Tài Chính Năm 2010
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010    
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ III NĂM 2010
Đại Hội Cổ Đông 2010
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN V NĂM 2010
Tải về tại đây: NghiQuyetDHCDNam2010.pdf
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN V NĂM 2010
CHƯƠNG TRÌNH ĐH CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Đại Hội Cổ Đông 2009
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lan 4 năm 2009
Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội 8:30 ngày 28 tháng 03 năm 2009 tại Windsor Plaza số 01 Sư Vạn Hạnh, Quận 5 TP. Hồ Chí Minh
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 4 năm 2009
Thông báo về ĐH Đồng CĐ thường niên 2009
Quan hệ cổ đông
Báo cáo thường niên năm 2015
Vui lòng tải file về tại đây BCThuongNien2015.rar
Báo cáo thường niên năm 2014 và tình hình quản trị 2014 2015
Báo cáo thường niên năm 2013
Danh mục sản phẩm

Photo

Đường dây nóng
  Tel : 028. 3856 9234
  Fax: 028. 38504 657

Công ty Cổ Phần Bột mì Bình An - Vinabomi
Địa chỉ trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển
Phường 7 - Quận 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 84 8 3856 9234 - Fax: 84 8 3850 4657
Email: info@vinabomi.com.vn
Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0303 8622 41
Ngày cấp: ngày 29 tháng 06 năm 2005
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM

Copyright © 2009 VINABOMI. All Right Reserved. Design by Vihan